تولید انواع محصولات صندلی پله پیما | نحوه اندازه گیری و ثبت سفارش بالابر اسانسورهای پله رو

مرحله دوم گرفتن ابعاد پله

مرحله دوم : محاسبه طول مسیر پله  – از نوک پله اول تا نوک پله اخر 

مرحله اول گرفتن ابعاد پله

مرحله اول : محاسبه کل طول مسیر – از کف پاگرد اول تا کف پاگرد دوم 

مرحله چهارم گرفتن ابعاد پله

مرحله چهارم : محاسبه مساحت پاگرد 

مرحله سوم گرفتن ابعاد پله

مرحله سوم : محاسبه عرض پله ها

مرحله اخر گرفتن ابعاد پله

مرحله آخر : محاسبه ارتفاع پاگرد اول تا پاگرد دوم و مساحت پاگرد دوم

مرحله پنجم گرفتن ابعاد پله

مرحله پنجم : محاسبه ابعاد هر پله به صورت جداگانه شامل طول – عرض و وتر هر پله