دستگاه توانبخشی فلج مغزی Exoskeleton

جدیدترین دستگاه کمک به حرکت بیماران فلج مغزی

در این مقاله به معرفی جدیدترین دستگاه کمک حرکتی معلولین به منظور کمک به افرادی که دارای فلج تحتانی هستند می پردازیم که مخصوصا در افرادی که سکته مغزی کرده اند کاربرد دارد و می تواند در روند بهبود فرد موثر واقع گردد.