چطور از مدت زمان تحویل صندلی پله پیما مطلع شویم ؟

در این مقاله مدت زمان ساخت و تحویل و نصب دستگاه صندلی پله پیما را مشخص می کنیم در ادامه فیلمی از پروژه خانم فضیلت نشان داده شده است.