مشاوره طراحی سطح شیبدار ویلچر

طراحی ساخت سطح شیبدار مناسب ویلچر ( قیمت رمپ شیب دار معلول و ناتوان )

در این مقاله به بررسی خدمات طراحی و ساخت انواع سطح شیبدار ( رمپ ) مناسب برای حرکت ویلچر های ناتوانان می پردازیم.