طراحی دستگاه توانبخشی تحریک نخاعی

جدیدترین دستگاه درمان معلولین بوسیله تحریک نخاعی

دراین مقاله به بررسی تازه ترین دستگاه توانبخشی تولید شده جهت کمک به حرکت بیماران و معلولین نخاعی می پردازیم.